Kanankaori's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica (2011/06/21)

Jun 21, 2011


Kanankaori is cosplaying as Madoka Kamame from Mahou Shoujo Madoka Magica.

CosRain.Com Kanankaori's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Kanankaori's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Kanankaori's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Kanankaori's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Kanankaori's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Kanankaori's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Kanankaori's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Kanankaori's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Kanankaori's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Kanankaori's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Kanankaori's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Kanankaori's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Kanankaori's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Kanankaori's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Kanankaori's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Kanankaori's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Kanankaori's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Kanankaori's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica

1 Comments:

Anonymous said...

Kanankaori as Madoka + Midori Kanda as Homura = Epic Win

Post a Comment

Cosplayer Profile

  • Kipi
  • Arisa
  • Mishin Tugihagi
  • Saya
  • Hinoki Sakurai
  • KOYUKI
  • Aira
  • Midori Kanda
  • TASHA