Shizuku's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica (2011/06/14)

Jun 14, 2011


Shizuku is cosplaying as Madoka Kamame from Mahou Shoujo Madoka Magica.

CosRain.Com Shizuku's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Shizuku's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Shizuku's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Shizuku's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Shizuku's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Shizuku's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Shizuku's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Shizuku's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Shizuku's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Shizuku's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica
CosRain.Com Shizuku's COSPLAY - Mahou Shoujo Madoka Magica

0 Comments:

Post a Comment

Cosplayer Profile

  • Kipi
  • Arisa
  • Mishin Tugihagi
  • Saya
  • Hinoki Sakurai
  • KOYUKI
  • Aira
  • Midori Kanda
  • TASHA